Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor elke behandeling, aanbieding en of transactie tussen Fab Nails en de cli├źnt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Fab Nails
Fab Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Fab Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cli├źnt inlichten over financi├źle consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cli├źnt moet verhindering van een afspraak minimaal 24 uur voorafgaande de afspraak aan Fab Nails melden. Indien de cli├źnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Fab Nails 50% voor de afgesproken behandeling aan de cli├źnt doorberekenen. Is cli├źnt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio heeft Fab Nails het recht de behandeling te annuleren en 50% van de behandelingskosten in rekening brengen. Fab Nails verplicht zich om verhindering van een afspraak uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak van de cli├źnt te melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat onder andere plotselinge ziekte, overlijden, familieomstandigheden, etc.

4. Betalingen
Fab Nails heeft haar prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website gepresenteerd. Deze prijzen zijn altijd inclusief de BTW. Prijswijzigingen zal Fab Nails 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar tonen in de studio. Aanbiedingen in advertenties en of middels social media zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt. De cli├źnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & Privacy
Fab Nails zal bij de eerste behandeling haar cli├źnt vragen naar de persoonlijke gegevens, cli├źnt dient te begrijpen dat dit noodzakelijk is voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Fab Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cli├źnt op in een klantenkaart en behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cli├źnt.

6. Geheimhouding
Fab Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cli├źnt medegedeeld heeft tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cli├źnt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Fab Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

7.  Aansprakelijkheid
Fab Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fab Nails is uitgegaan van door de cli├źnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding Fab Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cli├źnt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Fab Nails geeft de cli├źnt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
* De cli├źnt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio of indien de cli├źnt zelf product heeft bewerkt.
* De cli├źnt zonder handschoenen met agressieve chemicali├źn heeft gewerkt
* De cli├źnt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
* De cli├źnt andere producten dan door Fab Nails geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de kunst nagels
* De cli├źnt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels zoals in de tip lijst niet heeft opgevolgd.
* De cli├źnt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
* De cli├źnt de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
* De cli├źnt jonger dan 18 jaar is.

9. Beschadiging en Diefstal
Fab Nails heeft het recht van de cli├źnt een schadevergoeding te eisen indien de cli├źnt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Fab Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien cli├źnt een klacht heeft over de behandeling of een product, zal zij dat binnen vijf werkdagen na ontdekking dienen te melden en of schriftelijk mede te delen aan de eigenaar van Fab Nails. Fab Nails verplicht zich andersom de cli├źnt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Fab Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cli├źnt aantoonbaar zinloos is geworden en de cli├źnt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Fab Nails en cli├źnten niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de cli├źnt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nagelkunst
Indien Fab Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Nagelkunst is “handmade” en kunnen dus afwijken van voorbeelden en hoeven niet identiek gelijk te zijn aan de getoonde voorbeeld. Indien de cli├źnt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Fab Nails, en mag Fab Nails hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cli├źnt behoort zich ten alle tijden in de studio en in het te betreden pand behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Fab Nails heeft het recht om na herhaaldelijke waarschuwingen op onwenselijk gedrag cli├źnt de toegang van de salon en zelfs van het gehele pand te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Roken
In de salon en in het pand wordt niet gerookt.

14. Recht
Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Fab Nails en de cli├źnt is het Nederlands recht van toepassing.

15. Leeftijd
Fab Nails hanteert voor het zetten van kunstnagels de minimale leeftijd vanaf 18 jaar. Enkel met toestemming van een ouder en aanwezigheid bij de behandeling kan hier van worden afgeweken